Informasjon vedrørende LOVU-banken

Under finner dere informasjon om LOVU-prosjektet og informasjon som klargjør oppbygging og drift av LOVU-banken samt opphavsrett og eierrettigheter. Her er også korte begrunnelser for de valgene vi har tatt i prosjektet når det gjelder disse områdene.  All relevant informasjon samles i en egen informasjonsmodul i LOVU-banken.  

LOVU-prosjektet

LOVU-prosjektet innebærer etablering av en lærings- og vurderingsbank for de 12 felles læringsutbyttene for helse- og sosialfagutdanningene. Prosjektet finansieres av Diku og er et tverrprofesjonelt samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner med helse- og sosialfaglige studietilbud i Norge.

Hovedmålet for prosjektet er å utvikle og dele digitale lærings- og vurderingsressurser innenfor temaer som dekker de felles læringsutbyttebeskrivelsene. Slike ressurser kan være sentrale elementer innenfor samstemt undervisning og bidra til økt studentaktivitet, dybdelæring og kritisk tenkning. Hvis studentene før undervisning har tilegnet seg sentral kunnskap innenfor et tema, vil det legge til rette for dialog og læringsfellesskap med studentene som aktive aktører. Deling av digitale lærings- og vurderingsressurser kan også frigjøre tid til veiledning og tilbakemelding til studentene.

Prosjektet har også til hensikt å fremme faglig samarbeid lokalt og nasjonalt. Banken skal føre til kunnskapsutvikling og videreutvikling av fagmiljøer der helse- og sosialfaglige, pedagogiske og didaktiske problemstillinger diskuteres og der fagområdene videreutvikles. Banken skal være tilgjengelig for alle UH-institusjoner i Norge gjennom DLR. 

Studieåret 2020/2021 skal brukes til å samle inn ressurser og innlemme dem i banken.

LOVU-banken i DLR

LOVU sin hjemmeside vil fungere som en portal inn til ressursene i DLR. På hjemmesiden er det én modul eller side for hvert læringsutbytte. Hver modul har navn som viser tematisk hvilket læringsutbytte det er snakk om.  Vi har valgt å ikke lage en egen modul for vurdering, men heller ha vurdering som en fast overskrift i hver læringsutbyttemodul. Grunnen til dette er at vi ønsker at banken skal inneholde vurdering knyttet til det enkelte læringsutbytte og ikke bare generelle vurderingsforslag.  

I tillegg til de 12 læringsutbyttemodulene, er det en egen modul der informasjon om banken og annen relevant informasjon er samlet. Her finner dere også retningslinjer som skal følges i utvikling av ressursene, og det skjemaet som skal fylles ut ved innsending. Mange av dere har mye erfaring med å lage digitale læringsressurser, mens andre er i startgropen. I informasjonsmodulen finner dere forskjellige tips til å lage gode digitale læringsressurser slik at dere selv kan velge ut fra eget behov.  

Fylle inn navigasjon på hjemmesiden:
Innenfor disse overskriftene vil det også være tematiske underoverskrifter fordi mange av læringsutbyttene omhandler en sammensatt tematikk. Redaksjonen lager disse tematiske underoverskriftene slik at de gjenspeiler de ressursene som sendes inn. Også hovedoverskriftene vil kunne endres hvis innsendte ressurser ikke inngår i de nåværende hovedoverskriftene.

Redaksjonelt ansvar

LOVU-bankens redaksjon består av:

Rita Li
Prosjektleder

Paal B. Solhaug
Teknisk ansvarlig

Redaksjonen har i prosjektperioden ansvar for å legge inn tilsendte ressurser, strukturere banken og sørge for at det er samsvar mellom overskrifter og innhold.

Det redaksjonelle ansvaret er videre knyttet til å kvalitetssikre innhold når det gjelder mer overordnede verdier som for eksempel ikke-diskriminering, ikke støtende innhold og språkbruk samt tilgjengelighet. I tillegg vurderer redaksjonen kvalitet med tanke på relevans for læringsutbyttet, kvalitet på lyd og bilde, universell utforming, korrekt språk osv.

Redaksjonen vurderer ikke hver enkelt ressurs med tanke på nivå og faglig kvalitet på innholdet. Begrunnelsen for dette er sammensatt. Dette skal være en delingsbank og ikke en fagfellevurdert bank. De som lager ressurser som deles i banken, er fagfolk som selv er kvalifiserte til å vurdere kvaliteten på innholdet i det de deler. Dessuten er de som skal bruke ressursene også fagfolk som er i stand til å vurdere kvalitet med tanke på eget formål og kontekst.

Ved behov oppdaterer redaksjonen ressursene en gang pr semester. Hvis det er spesielle behov for endring utenom semesterrevisjonen, kan redaksjonen gjøre slike endringer på forespørsel fra den som er opphaver (den som har laget ressursen). Opphaver kan også be om at ressursen fjernes fra LOVU-banken.

Når prosjektperioden er over, vil USN fortsette å ta det redaksjonelle ansvaret i et år. I løpet av dette året tar USN ansvar for å avklare innenfor UHR helse- og sosial hvordan LOVU-banken skal driftes videre.

Klargjøring av opphavsrett/eierskap

Alle ressursene som legges inn, har navn på opphaver, utdanningsinstitusjon og dato.

Ved videre bruk av ressursen skal det henvises til opphaver slik vi ellers gjør når vi bruker noe andre har laget/skrevet.

Ressursene i banken er lisensiert i henhold til CC BY-NC-SA 4.0. Det innebærer at ressurser i LOVU-banken kan kopieres og anvendes i andre kontekster, medier og formater. Ressursene kan også bearbeides og videreutvikles, men de kan ikke brukes i kommersielt øyemed. Videredeling av læringsressurser som ligger i banken, må skje i henhold til samme lisens og samme krav som beskrevet over og lisensen må opplyses.

Bilder som legges inn i læringsressurser, må tilfredsstille krav til deling. Se artikkel om deling av bilder og kunst på delrett.no.

Universell utforming

I henhold til den nye Likestillings- og diskrimineringsloven som trådte i kraft 1.1.2018 er vi også i utdanningssektoren forpliktet til å ivareta krav til universell utforming. Dette er viktig for å gjøre digitale læringsressurser tilgjengelig for alle. LOVU-prosjektet legger vekt på at de ressursene som ligger i ressursbanken så langt det er mulig, skal tilfredsstille kravene til universell utforming. Samtidig vet vi at mange av de gode ressursene som til nå er utviklet i utdanningssektoren, ennå ikke er universelt utformet. Vi ber dere derfor om å legge vekt på slik utforming i de ressursene dere sender inn, men ikke la eventuelle mangler mht. universell utforming stoppe dere fra å sende inn ressurser. Alle ressursene som legges inn i banken, vil bli merket med om de er universelt utformet eller ikke. Når dere sender inn en ressurs, ber vi dere derfor om å krysse av i det skjemaet som skal følge hver ressurs om den er universelt utformet eller ikke.

Universell utforming gjelder den enkelte ressurs, men slik utforming kan også ivaretas ved at det foreligger ulike ressurser som gir studentene mulighet til å lære på ulike måter. Vi ber dere derfor legge vekt på mulige kombinasjoner av ressurser som samlet kan ivareta kravene til universell utforming der det er mulig.

Universell utforming av læringsressurser innebærer blant annet markering av overskrifter, tekst til bilder, lenketekst som gir informasjon om lenkens innhold, kontraster og stiler.

En kort film som begrunner behovet for universell utforming

Kortversjonen av et kurs om universell utforming laget av digitaliseringsdirektoratet

10 faktapunkter om Opphavsrett og undervisningsmateriell i UH-sektoren