Læringsutbytte 5, del 2:

som dekker samers rettigheter

Kandidaten har kunnskap om og forholder seg til helse- og sosialpolitikk og kan anvende oppdatert kunnskap om helse- og velferdssystemet, lover, regelverk og veiledere i sin tjenesteutøvelse. Kandidaten skal også kjenne til samers rettigheter, og ha kunnskap om og forståelse for samenes status som urfolk.

Læringsaktiviteter om samiske rettigheter i helse- og sosialtjenestene

Dette er et bidrag til studentenes oppnåelse av felles læringsutbytte 5 del 2 i Felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanningene: “kandidaten skal kjenne til samers rettigheter, og ha kunnskap om og forståelse for samenes status som urfolk“. 

Læringsressursen er fleksibel og omfattende. Innholdet kan fordeles i ulike deler av utdanningsløpet som en integrert del av undervisningen. Det er mange muligheter for å tilpasse innholdet til ulike studentgrupper, og dette er opp til deg som underviser å vurdere.  

Ressursen er inndelt i fem hoveddeler. Første del er en introduksjonsmodul til undervisere. Deretter følger fire moduler som vil gi studentene ønsket læringsutbytte. Hver av de fire modulene har en introduksjons-side, og en eller flere sider med faginnhold. Du vil finne blant annet tekst, film, lydklipp, podkast, informasjonsplakater, gruppeoppgaver, refleksjonsspørsmål, quiz og forslag til videre fordypning i denne læringsressursen.  

Læringsressursen ligger i Canvas Commons, og kan enkelt importeres til eget Canvas-emne for deg som er Canvas-bruker. For deg som ikke bruker Canvas, kan ressursen brukes direkte i Canvas Commons, og eventuelt kopieres manuelt over til egen læringsplattform.   

Ved spørsmål eller tilbakemeldinger, ta kontakt med Iselin Caroline Finn

Forfattere av LUB 5

UiT Norges arktiske universitet, Det helsevitenskapelige fakultet ved Dekan, nedsatte høsten 2019 en arbeidsgruppe som skulle utarbeide et undervisningsopplegg iht. læringsutbytte for del 2 av FLUB 5. Arbeidsgruppen som har laget denne læringsressursen består av:

  • Ann Ragnhild Broderstad (leder av arbeidsgruppen), Forsker, faglig leder Senter for samisk helseforskning, og overlege UNN 
  • Inger Dagsvold, Prosjektleder trinn 1, SAMINOR 3, Senter for samisk helseforskning 
  • Bodil Hansen Blix, Professor, Institutt for helse- og omsorgsfag 
  • Ingrid Petrikke Olsen, Førsteamanuensis, Tverrfaglig distriktsmedisinsk forskningsgruppe, og overlege Finnmarkssykehuset 
  • Ann-Mari Andersen. Førstelektor, Institutt for barnevern og sosialt arbeid 
  • Trine Glad, Seniorrådgiver, Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak 
  • Áigin Magnus Fjellheim Sarre, Medisinstudent kull 2018 
  • Iselin Caroline Finn, Rådgiver, Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak / Senter for samisk helseforskning