Læringsutbytte 7:

Sosiale og helsemessige problemer

Kandidaten har kunnskap om sosiale og helsemessige problemer inkludert omsorgssvikt, vold, overgrep, rus- og sosioøkonomiske problemer, og kunne identifisere og følge opp mennesker med slike utfordringer. Kandidaten skal kunne sette inn nødvendige tiltak og/eller behandling, eller henvise videre ved behov.

SAMOT - undervisningsopplegg om vold og overgrep

SAMOT-prosjektet lager et tverrfaglig undervisningsopplegg om vold og overgrep i samarbeid med Politihøgskolen.

SAMOT er eit delprosjekt under USN Profesjon og skal arbeide tverrfagleg med temaet samordning mot vald og overgrep mot barn og unge. Målgruppa her er profesjonsutøvarar, og siktemålet er å finne fram til basiskompetanse/kjernekompetanse som kan vere felles for alle profesjonsutdanningane.

Målet med prosjektet er å utvikle generiske pedagogiske ressursar og nettstøtta undervisningsopplegg for profesjonsutdanningane. Dei pedagogiske ressursane og undervisningsopplegga kan brukast på tvers av studieprogram og i ulike undervisningsopplegg. Desse skal vere tilgjengelege som eksempelsamling og idébank for alle profesjonsutdanningane på grunnutdanningsnivå ved USN. Tanken er at eksempelsamlinga skal bli tatt i bruk av andre utdanningsinstitusjonar nasjonalt.

SAMOT har en egen nettside som vist ovenfor. 

Kontaktpersoner for SAMOT er:

Politihøgskolen (PHS): 
Cecilie Torvik

Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Institutt for pedagogikk:
Ragnhild Evensen

Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag:
Eva Lill Fossli Vassend