Læringsutbytte 8:

Risikovurdering

Kandidaten kan vurdere risiko for uønskede hendelser og kjenner til metoder for å følge opp dette systematisk.