Læringsutbytte 1:

Etikk

Kandidaten kan identifisere, reflektere over og håndtere etiske problemstillinger i sin tjenesteutøvelse.

Introduksjon til læringsutbytte 1 om etikk og til videoene

Hvorfor er etikk så viktig i helse- og sosialfagene? Hvorfor er læringsutbyttet tredelt? Hvordan bygger man etisk kompetanse i studiet og i praksis? 

Filmen er 4 minutter lang og gir en kort introduksjon til etikk og de fem filmene nedenfor. Du kan også se PDF-en som er grunnlag i filmen

Etiske refleksjonsmodeller

Hvordan reflektere systematisk, kritisk og nyansert, og begrunne valget? Å bruke en etisk refleksjonsmodell kan være til god hjelp. Kunnskap om ulike modeller gir innsikt i hva etisk refleksjon forutsetter og innebærer. 

Filmen er 27 minutter lang og gir en kort introduskjon til fem etiske refleksjonsmodeller og deres styrker og svakheter. Du kan også se PDF-en som er grunnlag i filmen.

Etisk dilemma

Hva er et etisk dilemma til forskjell fra en vanlig vanskelig situasjon? Finnes det etiske verdier vi bør ta hensyn til uavhengig av lovverk og retningslinjer? I videoen belyses dette med et eksempel fra klassisk litteratur.

Filmen er 15 minutter lang og handler om å håndtere etiske problemstillinger når det ikke finnes gode løsninger. Du kan også se PDF-en som er grunnlag i filmen.

Etikk og forandringsveiledning

Hvilke særlige etiske utfordringer oppstår når vi skal hjelpe noen til å endre livsstil? Hva er forholdet mellom respekt for selvbestemmelse og motivasjon for endring? Hvilken rolle spiller selvfølelse og skam i endringsprosesser?       

Filmen er 23 minutter lang og handler om respekt for autonomi og integritet som grunnlag for endring. Du kan også se PDF-en som er grunnlag i filmen.

Etikk og velferdsteknologi

Hvordan håndtere etiske problemstillinger som følger med velferdsteknologi og digitalisering? Er tjenesten slik den bør være? Fungerer teknologien til brukerens beste?

Filmen er 7 minutter lang og handler om betydningen av etisk refleksjon for pasientsikkerhet og personvern. Du kan også se PDF-en som er grunnlag i filmen

Om etisk teori

Hvilke perspektiver på hva som er godt, rett og rettferdig følger av ulike etiske teorier? Hva skal vi egentlig med etisk teori – som dydsetikk, pliktetikk og konsekvensetikk? Og hva med diskurs- og nærhetsetikk? 

Filmen er 49 minutter lang og handler om hva ulike etiske teorier sier om hva som er særlig etisk viktig. Du kan også se PDF-en som er grunnlag i filmen.

Eksterne ressurser

Tom Eide

Tom Eide er professor emeritus ved Senter for helse og teknologi, Universitetet i Sørøst-Norge. Han har undervist i etikk i en rekke helse- og sosialfaglige utdanninger gjennom mange år, og vært sentral i utviklingen av KS sitt nasjonale prosjekt om etisk kompetanseheving. Sammen med Einar Aadland har han blant annet skrevet Etikkhåndboka og Den lille etikkveilederen. Han er tidligere leder for Forskningsrådets etikkprogram og Etikkprogrammet ved Universitetet i Oslo.