Læringsutbytte 6:

Folkehelse, levekår og arbeidsinkludering

Kandidaten forstår sammenhengene mellom helse, utdanning, arbeid og levekår, og kan anvende dette i sin tjenesteutøvelse, både overfor enkeltpersoner og grupper i samfunnet, for å bidra til god folkehelse og arbeidsinkludering.

Introduksjon

Ressurser til dette læringsutbyttet har til hensikt å være generisk og kan brytes ned til følgende delkomponenter:

  • Hva er helse
  • Hva er utdanning
  • Hva er arbeid
  • Hva er levekår

Og hvordan kan disse sette i relasjon til tjenesteutøvelse for:

  • Enkeltpersoner
  • Grupper i samfunnet vanlige/sårbare grupper/enkelte grupper/det universelle i det spesielle

for å bidra til god folkehelse og arbeidsinkludering.

Det er i all hovedsak produsert podkaster som tar opp ulike relevante tematikker og en forelesningsvideo. I tillegg er det gitt lenker til relevante YouTube-videoer og det er gitt forslag til refleksjonsoppgaver som bør være mulig å oppfatte som generisk.

Hvordan kan vi forstå helsebegrepet?

Denne podkasten er laget av Steinar Vikholt og Susanne Hagen og er 20 minutter lang. Den handler om helsebegrepet, hvordan helse påvirkes og hva sosiale ulikheter i helse kan være. Vi tar utgangspunkt i en sosial helsemodell og vi er opptatt av hvordan samfunnet og samfunnsstrukturer kan påvirke helsa vår.

Hva er helsefremmende arbeidsplasser?

Denne podkasten er laget av Steinar Vikholt og Susanne Hagen og er 28 minutter lang. Norge har en arbeidsmiljølov, som sier at arbeidsmiljøet skal være helsefremmende og meningsfylt. I denne episoden prater vi med Susanne Hagen om hva det kan handle om.

Forslag til oppgave til denne podkasten:

Ta utgangspunkt i en kjent arbeidsplass, praksisplass eller noe annet som kan relateres til arbeid og tenk over hvordan denne plassen kan være helsefremmende. Hva ville det innebære i dette miljøet at man er hverandres arbeidsmiljø, og hvordan kunne man sammen jobbet for å skape psykososiale miljø som fremmer well-being og meningsfullhet?

Hva er det med det norske arbeidslivet?

Hva er det med det norske arbeidslivet? Hvorfor trives folk så mye bedre på jobb i Norge sammenlignet med andre europeiske land?

Denne podkasten er laget av Steffen Torp og Susanne Hagen og er 34 minutter lang. De snakker om den norske arbeidslivsmodellen og forsøker å gi en forklaring på forekomsten av den høye trivselen på norske arbeidsplasser. De kobler arbeidslivsmodellen til befolkningens helse, til landets produktivitet og til demokratiske verdier og ideer. De reiser utfordringsbilder og oppfordrer alle til å være engasjerte i denne særnorske modellen og dens fremtid.

Hva betyr egentlig små lønnsforskjeller og en velutbygd velferdsstat for helsa til folk?

Norge og Norden er blant de landene i verden som har de minste inntektsforskjeller blant innbyggerne sine. I denne episoden prater vi med førsteamanuensis Jon Reiersen fra Handelshøyskolen ved USN om hvordan denne situasjonen har oppstått, og vi utforsker hvorfor små inntektsforskjeller og velferdsstaten som samfunnsmodell kan bidra til gode levekår og god folkehelse. Dessuten snakker vi om tillit og dens betydning både for befolkningens helse og for å bevare små inntektsforskjeller.

Denne podkasten er laget av Susanne Hagen og Jon Reiersen og er 33 minutter lang. 

Hva er det med det norske arbeidslivet?

Hva er det med det norske arbeidslivet? Hvorfor trives folk så mye bedre på jobb i Norge sammenlignet med andre europeiske land. 

Denne podkasten er laget av Susanne Hagen og Torill Tveito og er 22 minutter lang. Vi snakker med professor Torill Tveito om den norske sykefraværsordningen, hva den betyr for helsa til folk og om viktigheten av å beholde arbeidsplassen som en sosial arena under langtidsfravær for å hindre utstøtning fra arbeidslivet.

Forslag til oppgaver til denne podkasten: 

  • På hvilken måte kan man jobbe for å skape tillit til hverandre på en arbeidsplass? 
  • Hva er spesielt i din profesjon for å utvikle tillit fagpersoner, ledere og organisasjon seg imellom?

Funksjonsnedsettelse og deltagelse i arbeidslivet

Denne podkasten er laget av Hans A. Hauge, Susanne Hagen og Steinar Vikholt og er 23 minutter lang. Hvorfor er det ikke flere med funksjonsnedsettelse som er i arbeid? Over to episoder tar vi en prat med Hans. Hauge som er redaktør av boken “Arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming”. 

Forslag til oppgave til denne podkasten:

  • Diskuter hvordan krav om stadig høyere kompetanse kan bidra til å skape større ulikhet og vanskeligere levekår blant folk. Gi forslag på hvordan deres profesjon eller deres tjenester kan møte denne utfordringen.

Sosialt entreprenørskap for inkludering av utviklingshemmede i ordinært arbeid?

Denne podkasten er laget av Hans A. Hauge, Susanne Hagen og Steinar Vikholt og er 22 minutter lang. Det er en tydelig føring på at alle som får hjelp av Nav skal arbeide, og arbeidsinkludering er sentralt. Det finnes ulike tilnærminger avhengig av målgruppe, og i denne delen tar vi for oss utviklingshemmedes rett til arbeid.

YouTube-videoer om sammenhenger mellom helse og samfunn

Her er tre YouTube-videoer om helse, sosiale påvirkningsfaktorer til helse og sosiale ulikheter i helse. 
Dette er enkle og lett tilgjengelige innføringsvideoer og kan sees på som tilleggsmateriell.

Å være Helt Med, en del av gjengen og å ha diagnoser

Denne podkasten er laget av Steinar Vikholt og er 22 minutter lang. Han snakker om inkludering, diagnoser og merkelapper med tre personer som har fått jobb gjennom Helt Med.

Susanne Hagen

Susanne Hagen er førsteamanuensis ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag, Universitetet i Sørøst-Norge.