LOVU-banken i et nøtteskall

Hva er LOVU-banken?
Alle helse- og sosialfagsutdanningene i Norge har fått en felles rammeplan med 12 felles læringsutbytter. LOVU-prosjektet på USN skal gjennom faglig samarbeid lokalt og nasjonalt samle og dele lærings- og vurderingsressurser knyttet til disse læringsutbyttene. Ressursene deles deretter med alle UH-institusjoner i Norge gjennom DLR. Det mener vi er både smart og bærekraftig!

Hva er målet?
Hovedmålet for prosjektet er å sikre at alle studenter i helse- og sosialfaglige utdanninger får et samstemt undervisningsgrunnlag innenfor temaer som dekker de 12 felles læringsutbyttebeskrivelsene.

Vi ønsker også med dette prosjektet å frigjøre tid til aktiv læring i det fysiske læringsmiljøet ved at studentene på forhånd har tilegnet seg basiskunnskapene i tema gjennom det digitale læringsinnholdet fra LOVU-banken. Prosjektet skal sørge for samstemt undervisning og bruk av digitale læringsfremmende vurderingsformer som forsterker dybdelæring og kritisk tenkning. Dette ønsker vi også skal frigjøre tid til veiledning og tilbakemelding til studentene.

Delingskultur
Med dette prosjektet ønsker vi å fremme faglig samarbeid lokalt og nasjonalt. Banken skal føre til kunnskapsutvikling og videreutvikling av fagmiljø der pedagogiske og didaktiske problemstillinger diskuteres og utvikles videre. Banken skal deles med alle UH-institusjoner i Norge gjennom DLR.

Prosjektsøknaden
Vi er kjempestolte over å ha fått tildelt 5 millioner av DIKU (Direktorat for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning), og deler gjerne prosjektsøknaden med dere her

Foto: @adigold1

12 felles læringsutbytter

                           Kandidaten:

1

kan identifisere, reflektere over og håndtere etiske problemstillinger i sin tjenesteutøvelse.

2

har kunnskap om inkludering, likestilling og ikke-diskriminering, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder, slik at kandidaten bidrar til å sikre likeverdige tjenester for alle grupper i samfunnet.

3

har relasjons-, kommunikasjons- og veiledningskompetanse som gjør kandidaten i stand til å forstå og samhandle med brukere, pasienter og pårørende. Videre kan kandidaten veilede brukere, pasienter og pårørende og relevant personell som er i lærings-, mestrings- og endringsprosesser.

4

kan samhandle både tverrfaglig, tverrprofesjonelt, tverrsektorielt og på tvers av virksomheter og nivåer, og initiere slik samhandling.

5

har kunnskap om og forholder seg til helse- og sosialpolitikk og kan anvende oppdatert kunnskap om helse- og velferdssystemet, lover, regelverk og veiledere i sin tjenesteutøvelse. Kandidaten skal også kjenne til samers rettigheter, og ha kunnskap om og forståelse for samenes status som urfolk.

6

forstår sammenhengene mellom helse, utdanning, arbeid og levekår, og kan anvende dette i sin tjenesteutøvelse, både overfor enkeltpersoner og grupper i samfunnet, for å bidra til god folkehelse og arbeidsinkludering.

7

har kunnskap om sosiale og helsemessige problemer inkludert omsorgssvikt, vold, overgrep, rus- og sosioøkonomiske problemer og kunne identifisere og følge opp mennesker med slike utfordringer. Kandidaten skal kunne sette inn nødvendige tiltak og/eller behandling, eller henvise videre ved behov.

8

kan vurdere risiko for uønskede hendelser og kjenner til metoder for å følge opp dette systematisk.

9

har kunnskap om barn og unge og er en utøver som ivaretar deres behov for behandling og/eller tjenester og kan sikre deres medvirkning og rettigheter

10

kan tilegne seg ny kunnskap og kan foreta faglige vurderinger, avgjørelser og handlinger i tråd med kunnskapsbasert praksis. Kandidaten skal også kunne dokumentere og formidle sin faglige kunnskap.

11

kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser og kan bidra til tjenesteinnovasjon og systematiske og kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser.

12

har digital kompetanse og kan bistå i utviklingen av og bruke egnet teknologi både på individ- og systemnivå.