Læringsutbytte 5:

Helse- og sosialpolitikk, og samers rettigheter

Kandidaten har kunnskap om og forholder seg til helse- og sosialpolitikk og kan anvende oppdatert kunnskap om helse- og velferdssystemet, lover, regelverk og veiledere i sin tjenesteutøvelse. Kandidaten skal også kjenne til samers rettigheter, og ha kunnskap om og forståelse for samenes status som urfolk.

Her er ressurser knyttet til læringsutbytte 5 – Helse- og sosialpolitikk, og samers rettigheter. Forfatteren er listet til høyre. 

Læringsaktiviteter om samiske rettigheter i helse- og sosialtjenestene (Komplett undervisningsopplegg)

Dette er et bidrag til studentenes oppnåelse av felles læringsutbytte 5 del 2 i Felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanningene: “kandidaten skal kjenne til samers rettigheter, og ha kunnskap om og forståelse for samenes status som urfolk“. 

Læringsressursen er fleksibel og omfattende. Innholdet kan fordeles i ulike deler av utdanningsløpet som en integrert del av undervisningen. Det er mange muligheter for å tilpasse innholdet til ulike studentgrupper, og dette er opp til deg som underviser å vurdere.  

Ressursen er inndelt i fem hoveddeler. Første del er en introduksjonsmodul til undervisere. Deretter følger fire moduler som vil gi studentene ønsket læringsutbytte. Hver av de fire modulene har en introduksjons-side, og en eller flere sider med faginnhold. Du vil finne blant annet tekst, film, lydklipp, podkast, informasjonsplakater, gruppeoppgaver, refleksjonsspørsmål, quiz og forslag til videre fordypning i denne læringsressursen.  

Læringsressursen ligger i Canvas Commons, og kan enkelt importeres til eget Canvas-emne for deg som er Canvas-bruker. For deg som ikke bruker Canvas, kan ressursen brukes direkte i Canvas Commons, og eventuelt kopieres manuelt over til egen læringsplattform.   

Ved spørsmål eller tilbakemeldinger, ta kontakt med Iselin Caroline Finn.   

Forfattere av LUB 5

UiT Norges arktiske universitet, Det helsevitenskapelige fakultet ved Dekan, nedsatte høsten 2019 en arbeidsgruppe som skulle utarbeide et undervisningsopplegg iht. læringsutbytte for del 2 av FLUB 5. Arbeidsgruppen som har laget denne læringsressursen består av:

  • Ann Ragnhild Broderstad (leder av arbeidsgruppen), Forsker, faglig leder Senter for samisk helseforskning, og overlege UNN 
  • Inger Dagsvold, Prosjektleder trinn 1, SAMINOR 3, Senter for samisk helseforskning 
  • Bodil Hansen Blix, Professor, Institutt for helse- og omsorgsfag 
  • Ingrid Petrikke Olsen, Førsteamanuensis, Tverrfaglig distriktsmedisinsk forskningsgruppe, og overlege Finnmarkssykehuset 
  • Ann-Mari Andersen. Førstelektor, Institutt for barnevern og sosialt arbeid 
  • Trine Glad, Seniorrådgiver, Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak 
  • Áigin Magnus Fjellheim Sarre, Medisinstudent kull 2018 
  • Iselin Caroline Finn, Rådgiver, Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak / Senter for samisk helseforskning 

En samtale om velferdsstaten (video)

Filmen er en samtale mellom professor Halvard Vike og førsteamanuensis Liv Garsjord Loftshus. om den nordiske velferdsstatsmodellen. Hva kjennetegner den, hvordan oppsto den, hvilke pilarer hviler den på – og har den en framtid? For studenter i helse- og sosialfagene danner velferdsstaten en avgjørende ramme for alle sider ved arbeidet de utdannes til. Det er et paradoks at vi vet så lite om den. Kanskje filmen gjør deg mer sulten på kunnskap og inspirerer deg til å se hvor viktig arbeidet du utdanner deg til vil være i framtida? For undertekster, klikk på “CC” på menyen nederst i videovinduet.

Filmen er 44 minutter lang.

Halvard Vike

Halvard Vike er professor i sosialantropologi ved Universitetet i Sørøst-Norge. Vike har forsket på velferdspolitiske tema (med vekt på relasjonene mellom den sentrale stat, kommunene og helse- og omsorgstjenestene), lokaldemokratiets vilkår i Norge, kognitiv antropologi og politisk kultur. Vike var fra 2003-2009 leder for Norsk Antropologisk Forening.